CMP aneb co máme potom dělat?

Cévní mozková příhoda, známá pod zkratkou jako CMP je akutní stav, typický poškozením mozku z důvodu poruchy mozkového krevního oběhu. Definovat toto vážné postižení již umíme. Co ovšem tolik neumíme je lidsky reagovat na náhle vzniklou situaci, a to jak při akutním zásahu, tak v rámci následné terapie. Následující řádky budu věnovat zejména terapeutickému procesu, který je dlouhodobý a náročný. Přináší ovšem své ovoce.

V prvé řadě si musíme uvědomit, že CMP se nedostavuje v situaci, kdy ji čekáme. Téměř vždy se tak jedná o veliký zásah nejen do života postiženého jedince, ale celé jeho rodiny. Zkusme si představit scénář, který může nastat.

Muž, 57 let, nastane cévní mozková příhoda. Pacient je stabilizován a odvezen do nemocnice, kde se s ním následně realizuje řada vyšetření, poté následuje potřebná rehabilitace. V závislosti na formě, případně intenzitě CMP se liší její následná péče. Dopad na reálný život? S velkou pravděpodobností se muž nevrátí do pracovního procesu, a minimálně po určitou dobu se o něj musí starat rodina. To znamená, že režim domácnosti se musí plně přizpůsobit postiženému. Zmíněný muž, jenž slouží jako příklad, se totiž pravděpodobně, nebude schopen o sebe naplno postarat. U cévní mozkové příhody je velmi časté jednostranné ochrnutí končetin a získaná narušená komunikační schopnost, afázie. Porucha řeči vzniklá na této bázi, znesnadňuje komunikaci mezi rodinnými příslušníky, zejména v první fázi. Ačkoliv je rodinné prostředí podnětné, nervozita stoupá a ledový klid mizí. Jinými slovy, již v tak vypjaté situaci, ve které máte často minimum informací, hledáte jakoukoliv pomoc, potažmo se chytáte každého stébla.

Nejdůležitější je v tuto chvíli zachovat chladnou hlavu. Takřka žádný stav není neměnný, a žádná životní role není zbytečná. V tomto ohledu je důležité vytvořit, a jsem si plně vědom toho, že je to mnohdy velice náročné, atmosféru pohody a klidu. Pro rodinu jako takovou je to vždy o komplexní změně denního režimu, zkusme si, ale představit jakou nedobrovolnou změnou prochází samotný postižený. Nejenom, že musí přijmout změnu zdravotního stavu, ale hlavně novou životní roli. A zde je podpora rodiny velice důležitá.

První týdny jsou v tomto ohledu velmi náročné. Ovšem s lepšícím se zdravotním stavem, s pozitivními výstupy z terapie či celkovým dopadem vhodně zvolené rehabilitace se atmosféra jak v rodině, tak u postiženého lepší. S přibývajícími úspěchy v terapii, ale zároveň s překonáním prvotního šoku, rodina obvykle zjišťuje, že je řada možností, kde hledat cenné rady, případně pomoc. V tuto chvíli je velice důležitý pozitivní příklad a vhodná motivace. Tréninkem, potažmo terapií se začne postižený zlepšovat, což má blažený vliv nejen na jeho psychiku, ale i na duševní rozpoložení celé rodiny.

Předmětem takové terapie, je zejména zlepšit či rovnou zpřístupnit komunikaci v domácnosti. Konkrétní kroky terapeuta, který přizpůsobí terapii každému zvlášť, se soustředí nejenom na řeč, ale také na paměť, rozumové schopnosti či v neposlední řadě na cvičení mimických svalů, které se na mluvení podílejí.

Osobně se věnuji terapii těchto lidí několik let. Jako zaměstnanec Občanského sdružení LOGO mám možnosti docházet do rodin těchto lidí, a jako logoped dělat vše pro to, aby se komunikace, potažmo dorozumívání v domácnosti zlepšila. Musím říct, že terapie probíhají vždy ve velice přátelské atmosféře, nechybí nadhled, ani humor. S mými klienty se vídáme i mimo terapie, a v tomto ohledu si troufám říct, že se z nás stali v mnoha případech, přátelé. Ačkoliv se jim snažím vždy předat něco nového, až po čase jsem si uvědomil, že i oni toho hodně předávají mne. Vlastnost, kterou jsem díky nim získal, a považuji ji za velice cennou je pokora a schopnost, vážit si maličkostí. A za toto jsem jim velmi vděčný.

Mgr. Jakub Ostrý (logoped OS LOGO z.s.)

Píšeme hravě v OS LOGO:)

Dne 4. 4. 2017 proběhlo v našich prostorách úvodní školení našich klientů, kteří se chtěli naučit psát všemi deseti. Navázali jsme tak spolupráci s panem Martiškem, který je zakladatelem Psaní hravě (www.psanihrave.cz). Celé dvě hodiny byly velice inspirativní a nastartovali naše klienty do další práce s vizí rychlého psaní a úspory času. Pokud uvažujete o tom, že se byste se rádi naučili psát všemi deseti, můžete nás kontaktovat na 543 420 677 nebo na jelinkova@oslogo.cz. Budeme se těšit.

Více na www.psanihrave.cz

Česko svítí modře aneb Světový den autismu se blíží ..)

"Jsme jiní .., ne horší" 

To je základní poselství světového dne autismu k jehož oslavě se hrdě hlásíme a následujících řádcích Vám představíme službu, prostřednictvím které můžeme pomoci jak samotným dětem, tak i celé rodině.

Vzájemná komunikace je pro většinu z nás samozřejmá dovednost, díky které se nejen domluvíme, vyjádříme své pocity a potřeby, ale je i důležitou součástí úspěšného a naplněného života. Naše nezisková organizace se již od roku 2002 zabývá pomocí lidem, kteří se potýkají se závažnými poruchami komunikace a hybnosti, jež jim komplikují život v každém okamžiku

Díky službě raná péče jsme oporou rodinám, kterým se narodilo dítě s poruchou autistického spektra, jež negativně ovlivňuje rozvoj komunikačních dovedností. Terénní pracovníci rané péče, logopedi, podporují celkový vývoj dítěte, pomáhají vzdělávat rodiče a zorientovat se v této těžké situaci. Cílovou skupinou jsou děti do 7 let věku nebo do nástupu do základní školy a jejich rodiny, kterým napomáháme rovněž sociálním a psychologickým poradenstvím, organizováním terapeutických pobytů, vzdělávacích přednášek a dalších aktivit.

V rámci Světového dne autismu jsme se rozhodli zodpovědět rodinami nejčastěji kladené otázky.

Jak bude probíhat první návštěva pracovníka rané péče?

Na první návštěvu přijede logoped společně se sociálním pracovníkem, který je schopen Vám poradit ohledně možnosti získat různé příspěvky. Dále proběhne seznámení a konzultace o oboustranném očekávání. Rodiče pracovníkovi sdělí, ve kterých oblastech cítí, že má dítě největší problémy a na čem je podle nich potřeba pracovat. Rodičům je předána smlouva o poskytování služby, kterou si do příští návštěvy prostudují. V rámci hry s dítětem pracovník zjišťuje zájmy a dovednosti dítěte.

Na co se máme dále připravit?

Návštěvy probíhají zpravidla jednou za 14 dní a trvají cca 1,5 hodiny. Návštěva se dělí na přímou práci s dítětem a následnou konzultaci s rodiči. V rámci konzultace rodičům zadáme úkoly, na kterých je potřeba do příště pracovat. K tréninku jim poskytneme veškeré materiály či pomůcky.

Proč návštěvy probíhají v domácím prostředí?

Většina našich klientů dochází i ke klinickému logopedovi, tyto návštěvy probíhají ambulantní formou. Raná péče je prací v domácím prostředí velmi specifická, dítě zůstává ve známém prostředí a k nácviku různých dovedností je možno využívat to, co má dítě každodenně vedle sebe.

Jaké mají pracovníci v rané péči vzdělání?

V našem sdružení mají pracovníci rané péče vysokoškolské vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku – logopedii.

Je možné půjčovat pomůcky?

Ano, tuto službu nabízíme a rodiči je hojně využívána. Rodiče tak můžou mít pro své dítě každých 14 dní novou pomůcku, do které nemusí investovat své finanční prostředky.

Karneval s OS LOGO

Víla Amálka či Motýl Emanuel? Spiderman nebo Wonder Woman? Či pejsek v doprovodu kočičky? Záleží na Vás jakou zvolíte masku u příležitosti Karnevalu pro nejmenší. Ten se bude konat 19. 2. 2017 v prostorách Společenského sálu na Radnici Brno - střed na ulici Dominikánská 2. Občanské sdružení LOGO bude u toho, včetně svého logopeda, který Vám poradí přímo na místě ohledně případné řečové vady Vašeho dítěte. Budeme se těšit:)

Chceme touto cestou poděkovat Kaveesce za možnost Vám poskytovat osvětovou činnost. Děkujeme.

Logáček - vytvoření nového zařízení

Název projektu: Logáček - vytvoření nového zařízení péče o děti
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000636
Příjemce: Občanské sdružení Logo z.s.

V rámci projektu bylo vybudováno zařízení péče o děti ve věku 2-7 let - LOGÁČEK. Část prostor ve stávající budově kliniky, byla rekonstruována a upravena pro účely zřízení tohoto zařízení v kapacitě 16 dětí. Zároveň byly prostory vybaveny nábytkem a herními prvky, ty jsou umístěny i na přilehlou zahradu.

Jako sdružení zaměřující se na péči o osoby postiženými poruchami komunikace a hybnosti jsme v tomto tématu viděli potenciál jak spojit dvě potřebné aktivity:

  1. Zvýšit nedostatečnou kapacitu služeb péče o děti
  2. Integrace dětí s poruchami komunikace a hybnosti do „normálního“ kolektivu

Výstupem projektu:

  1. Vytvořené zařízení péče o děti
  2. 16 vytvořených míst péče o děti
  3. 6 nových pracovních míst, resp. 2,45 dle přepočtených úvazků

Příprava prostor probíhá již od podzimu 2016 a zahájení provozu se plánuje od poloviny března 2017.

Těšíme se, že můžeme rozšířit kvalitu a míru poskytovaných služeb pro naše klienty.

Poradenský program i v roce 2016

Podobně jako v minulých letech, i v roce 2017 budou v našem sdružení pokračovat poradenské motivační programy. V rámci služby Sociální rehabilitace se můžete zúčastnit osmidenního kurzu, jehož hlavním cílem je motivovat, podpořit a připravit Vás na pracovní život tak, aby jste v něm vydrželi, úspěšní, co nejdéle.

Co Vás čeká? Díky našim lektorům získáte informace o tom jak správně napsat životopis, motivační dopis a hlavně získate "knowhow", jak úspěšně absolvovat pracovní pohovor. Ten si dokonce můžete simultánně vyzkoušet za asistence našich odborníků.

Pokud máte zájem získat adekvátní povolání nebo i změnit to současné .., jste srdečně vítáni. Program Vám nabízíme bezplatně. 

Adventní benefiční koncert

V sobotu 17. 12. 2016 jsme si připomněli nejkrásnější svátek v roce naším tradičním koncertem v Červeném kostele. Jsme moc rádi, že jste nás poctili návštěvou, poněvadž se jednalo nejenom o krásný kulturní zážitek, ale zároveň jste tak podpořili naše děti z rané péče. Na programu byla i "Česká mše vánoční" od Jana Jakuba Ryby, která toto období velice mile charakterizuje. Rádi bychom tak poděkovali nejenom účinkujícím, tedy Akademickému sboru MORAVAN, Brněnskému komornímu orchestru i sólistům Janáčkovy opery Národního divadla Brno, a to Heleně Hozové, Lence Čermákové, Vladimíru Richterovi a Aleši Procházkovi. Poděkování patří i dirigentovi celého koncertu, Ondřeji Múčkovi.

Dále bychom rádi poděkovali všem partnerům, bez jejichž pomoci by se koncert nedal realizovat v takové podobě. Konkrétně děkujeme České spořitelně za empatii, kterou dlouhodobě poskytují našim klientům. Velké poděkování patří i mediálním partnerům, zejména potom Českému rozhlasu Brno a rádiu Proglas. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali i Soukromé klinice LOGO s.r.o., se kterou spolupracujeme řadu let.

Věříme, že se Vám koncert líbil, a že nás touto cestou podpoříte i do budoucna. Děkujeme a za celý tým OS LOGO Vám přejeme veselé Vánoce a klidné svátky.

  

Adventní benefiční koncert

Rok se s rokem sešel a Občanské sdružení Logo z.s. ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO pořádá Adventní benefiční koncert. Pokud i vy vnímáte Vánoce jako nejkrásnější svátek v roce, přijďte nás podpořit 17. 12. 2016 v 15:00 do malebných prostor Červeného kostela v Brně. Výtěžek koncertu bude použit ve prospěch lidí se závažnými poruchami komunikace a hybnosti.

Na programu tohoto sobotního odpoledne bude Česká mše vánoční „Hej mistře“ od Jana Jakuba Ryby v podání Akademického pěveckého sdružení MORAVAN. Dále vystoupí Brněnský smíšený sbor, Brněnský komorní orchestr a sólisté Janáčkovy opery Národního divadla Brno pod taktovkou dirigenta Ondřeje Múčky.

Těšíme se na Vás a pamatujte .., že nejde pouze o krásný kulturní zážitek, ale především o dobrou věc.

Vstupenky si můžete zakoupit na recepci Soukromé kliniky LOGO na ulici Vsetínská 20 v Brně nebo v rámci TIC (Turistické informační centrum) na ulici Radnická 2 v Brně. 

Těšíme se na Vás

Týden rané péče

Celý příští týden budeme oslavovat. Je totiž týden rané péče, což je služba kterou již řadu let poskytujeme našim nejmenším. Zajímá Vás pozadí této činnosti? Chcete nahlédnout do tajů terapeutického působení u malých dětí? Chcete se seznámit z pomůckami, které ve vztahu k tomuto konání, používáme? Nebo se prostě jen zeptat našich odborníků .., na cokoliv? Navštivte naši kontaktní místnost, kde se toto všechno odehrává. Budeme se na Vás těšit:)

Adresa: Renneská třída 45, Brno 618 00.