Dospělý

Potýkáte se s poruchami komunikace a hybnosti? Byl vám z důvodu zhoršení zdravotního stavu udělen status OZP (invalidní důchod či osoba zdravotně postižená)? 

Je pro vás obtížné si v této situaci poradit a nalézt vhodnou práci?

Informace o službě

Pro více informací rozklikněte menu

 

O SOCIÁLNÍ REHABILITACI

Sociální rehabilitace je služba určena lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Cílem sociální rehabilitace je rozvíjení soběstačnosti a samostatnosti jedinců, zvyšování jejich nezávislosti a podpora v začlenění do společnosti.

Naše organizace pomáhá dospělým od 16 let s poruchami komunikace a hybnosti. Svým klientům poskytujeme podporu při vzdělávání, pomáháme s orientací na trhu práce, učíme je práci s počítačem či komunikaci v různých společenských situacích. Společnými silami se snažíme o překonání bariér, které jedinci brání plně se začlenit do společnosti.

Klientům poskytujeme:

 •       sociální poradenství
 •       trénink kognitivních funkcí a řeči
 •       podpora při hledání práce
 •       nácvik sociálních dovedností

Kdo vám pomůže?:

 •       sociální pracovník
 •       logoped
 •       psycholog

Co byste měli vědět:

 •         veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně
 •         službu nabízíme lidem žijícím v Jihomoravské kraji v okruhu 50 kilometrů od sídla naší organizace
 •         setkání probíhají ambulantně v naší kanceláři, nebo v domácnostech klientů
 •         terénní forma služby je určena pouze pro imobilní osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou využívat ambulantní formu služby
 •         pomáháme lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, kteří mají zájem s námi aktivně spolupracovat
 •         pomoc poskytujeme lidem, kteří mají stabilizovaný zdravotní stav

KONTAKTY

Pokud máte o službu zájem, ozvěte se našim sociálním pracovnicím:

 • 775 564 605
 • 775 564 615
 • oslogo@oslogo.cz

Naše zásady:

Zásada důstojnosti

 • respektujeme jedinečnost každého klienta a poskytované služby vždy přizpůsobujeme individuálním potřebám. Průběh služby, cíle i jednotlivé kroky k jejich dosažení plánujeme společně  s klientem za pomoci individuálního plánu

Zásada ochrany soukromí uživatele

 • ctíme ochranu osobních údajů klientů ve všech oblastech

Zásada nezávislosti a spoluúčasti

 • službu poskytujeme takovým způsobem, abychom podporovali u klientů snahu nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládání životní situace, v níž se nacházejí

V rámci sociální rehabilitace se věnujeme dospělým od 16 let, kteří trpí poruchami komunikace a hybnosti. Zaměřujeme se na rozvoj jejich schopností a dovedností, a podporu samostatnosti a nezávislosti jedinců.

Naše služby poskytujeme osobám zdravotně či sociálně znevýhodněným. Mezi naše klienty patří například lidé:

 •       po cévní mozkové příhodě
 •       po úrazu hlavy
 •       po operaci mozku
 •       po nádorovém onemocnění mozku
 •       s kognitivními poruchami a diagnózou demence
 •       s poruchami autistického spektra
 •       s duševním onemocněním

Službu nabízíme klientům žijícím v Jihomoravském kraji. Setkáváme se ambulantně v naší kanceláří, nebo jezdíme do domácností klientů v okruhu 50 kilometrů od sídla naší organizace.

Co je sociální rehabilitace?

Sociální rehabilitace je sociální služba poskytovaná dospívajícím, dospělým a seniorům se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 16 let. Služba je zaměřena na podporu samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se klient o sebe dokázal postarat a žít v běžné společnosti. 

Sociální rehabilitace je převážně poskytovaná formou individuálních konzultací ambulantně přímo u nás v organizaci. Dále nabízíme také skupinové aktivity a po individuální domluvě můžeme přijet přímo za vámi domů. Službu zajišťuje tým kvalifikovaných odborníků s individuálním přístupem, a to vždy bezplatně a diskrétně. 

Službu poskytuje nestátní nezisková organizace Občanské sdružení Logo z.s., která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 70, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy.

Pro koho je služba určena?

Lidem od 16 do 100 let s poruchami komunikace a hybnosti, zejména osoby s vážnými poruchami plynulosti řeči, po vážných úrazech, cévních mozkových příhodách a osoby s poruchami autistického spektra. U seniorů se jedná převážně o získanou poruchu řeči tzv. afázii, způsobenou především cévními mozkovými příhodami, neurodegenerativními onemocněními či v důsledku jiného organického postižení mozku. 

Žadatel o služby sociální rehabilitace musí mít bydliště v Jihomoravském kraji.

Pokud klient nesplňuje kritéria vymezení cílové skupiny, nabízíme základní sociální poradenství a doporučíme služby jiné organizace.

Co mám dělat, když mám o službu zájem?

Kontaktujte nás na jednom z telefonních čísel: 775 564 605, 775 564 615 nebo napište na email: oslogo@oslogo.cz.

V případě, že je kapacita služby volná, domluvíme si s vámi osobní schůzku. V případě, že je kapacita služby momentálně naplněna, budete zapsáni do pořadníku. Na začátku spolupráce se uzavírá smlouva o poskytování služeb sociální rehabilitace a sestavuje individuální plán služby.

Co je posláním služby?

Posláním sociální rehabilitace je směřování ke znovu začlenění osob s postižením či znevýhodněním do společnosti, zejména na trh práce a k udržení si získané pracovní pozice prostřednictvím zlepšování dovedností a znalostí. Jejím posláním je také posílení soběstačnosti klientů zejména prostřednictvím rozvoje jejich komunikačních dovedností pro adekvátní dorozumívání v rámci rodiny a sociálního prostředí.

Co je cílem služby?

 • zvýšení míry samostatnosti a soběstačnosti v sociálním začleňování
 • rozvoj vašich specifických schopností a dovedností posílením návyků a nácvikem běžných činností nezbytných pro samostatný život 
 • naučit se postarat sám o sebe a žít v běžné společnosti
 • umět komunikovat a navázat sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod.
 • naučit se smysluplně využívat svůj volný čas

Jak služba probíhá?

Sociální rehabilitace je převážně poskytovaná formou individuálních konzultací ambulantně přímo u nás v organizaci. Dále nabízíme také skupinové aktivity a po individuální domluvě můžeme přijet přímo za vámi domů. To, jak bude služba probíhat, záleží hlavně na vás. 

Každý klient  má přiděleného svého sociálního pracovníka. Při prvních setkáních si ujasníte svoje potřeby a cíle, kam má vzájemná spolupráce směřovat. Průběh služby plánujeme společně prostřednictvím individuálního plánu, ve kterém jsou popsány cíle, na nichž budete společně pracovat.

Co nabízíme?

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích (paměť, vnímání, představivost) schopností – komunikace v kolektivu, kognitivní trénink
 • podpora při vykonávání činností zaměřených na smysluplné využití volného času
 • podpora při návštěvě lékaře a při zajištění potřebných léků jako prevence zhoršení zdravotního stavu
 • u dospívajících od 16ti let nabízíme podporu při dokončení a rozšíření vzdělání, nalezení vhodné pracovní pozice
 • profesní diagnostika a poradenství
 • poskytujeme odborné informace (ohledně odborných metod, vhodných zdrojích informací, vzdělávacích akcích apod.)
 • půjčujeme bezplatně pomůcky a odbornou literaturu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti

 • doprovázení na jednání na úřadech či k lékaři
 • kolektivní komunikační kroužek a trénink paměti
 • podpora při seberealizaci (uspořádání výstavy, přednášky, vystoupení)
 • nácvik modelových společenských situací (například seznámení, komunikace)
 • nácvik jízdy hromadnou dopravou v Brně 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • nabídneme vám sociální poradenství
 • pomůžeme vám při vyřizování a komunikaci s institucemi ohledně státní sociální podpory, dávek sociální péči nebo příspěvku na péči

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a samostatnosti

 • podpora v oblasti zvládání mezilidských vztahů – komunikace s rodinou/přáteli 
 • podpora v oblasti péče o sebe a zdravý životní styl
 • nácvik obsluhy moderní technologie – telefon, práce s PC
 • pomoc při předcházení krize (prevence zhoršení zdravotního stavu)
 • podpora při nácviku správného užívání léků nebo využívání preventivních opatření
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace (například orientace při pohybu ve městě – nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu)

Jakými zásadami se řídíme při poskytování služby sociální rehabilitace?

Zásada důstojnosti

 • respektujeme individualitu, službu přizpůsobujeme jejich potřebám. Průběh služby a její cíle plánujeme společně pomocí individuálního plánu klienta

Zásada ochrany soukromí uživatele

 • ctíme ochranu osobních údajů klientů ve všech oblastech

Zásada nezávislosti a spoluúčasti

 • službu poskytujeme takovým způsobem, abychom podporovali u klientů snahu nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládání životní situace, v níž se nacházejí

 

Součástí našich sociálních služeb je poskytování základního sociálního poradenství. Klientům i jejich blízkým pomáháme zorientovat se v systému sociální péče a služeb, a tím přispíváme k řešení jejich obtížné sociální situace.

Poradíme vám s:

 •         dávky pro osoby zdravotně postižené (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, kartička ZTP)
 •         příspěvky státní sociální podpory
 •         pomoc v hmotné nouzi
 •         důchodový systém
 •         doporučení vhodných sociálních i jiných služeb a odborníků
 •         vyplňování žádostí a formulářů
 •         sepsání odvolání
 •         a další

Našim klientům nabízíme individuální i skupinový trénink kognitivních funkcí a komunikace. Společně se zaměřujeme na posilování kognitivních funkcí, mezi něž patří například paměť, vnímání, učení, pozornost, a další.

Díky pravidelnému kognitivnímu tréninku lépe dokážeme uchovávat a zpracovávat informace, zvyšujeme si soustředěnost a naopak snižujeme riziko vzniku neurodegenerativních onemocnění, jako je například Alzheimerova nemoc.

Trénink kognitivních funkcí v rámci sociální rehabilitace přispívá ke zvyšování soběstačnosti a posiluje nezávislost klientů.

V rámci kognitivního tréninku využíváme různorodé aktivity, pomůcky a cvičení, které stimulují činnost mozku a podporují rozvoj specifických kognitivních dovedností. 

S našimi klienty procvičujeme:

 •         paměť
 •         pozornost a soustředění
 •         jazyk, řeč a slovní zásobu
 •         zrakové a prostorové schopnosti
 •         schopnost plánování a rozhodování
 •         logické myšlení
 •         čtení, psaní, počítání

Kognitivní trénink nabízíme individuální i skupinovou formou. V rámci individuálního tréninku se vždy přizpůsobujeme specifickým potřebám a požadavkům klienta. Na skupinových setkáních se pak snažíme o rozvoj kognitivních funkcí i sociálních dovedností.

Skupinový trénink poskytujeme formou kognitivního kroužku Na kus řeči, který se koná každou středu od 16 do 17:30. Společně procvičujeme nejen kognitivní funkce, ale zaměřujeme se i na rozvoj sociálních dovedností, jako je verbální i neverbální komunikace, empatie, asertivita, a podobně.

Pokud máte potíže při mluvení s ostatními, zdá se vám, že hodně zapomínáte nebo se nedokážete dobře soustředit, neváhejte a přijďte mezi nás!

Dospělým od 16 let nabízíme podporu při hledání práce či praxe.

S čím vám můžeme pomoci?

 •         zorientovat se na trhu práce
 •         ujasnit si, jaká práce by pro vás mohla být ta pravá
 •         nácvik specifických dovedností potřebných pro získání či udržení práce
 •         poskytnutí podpory při změně pracovního místa či jiných náročných životních situacích
 •         tvorba životopisu a motivačního dopisu
 •         nácvik pracovního pohovoru

Pomáháme klientům rozvíjet jejich sociální dovednosti, a usnadnit jim tak začlenění do společnosti či na trh práce.

S čím vám můžeme pomoci?

 •         doprovod na úřady a nácvik jednání s druhými lidmi
 •         nácvik orientace v prostoru (například nácvik cesty do práce)
 •         nácvik používání hromadné dopravy
 •         nácvik práce s počítačem, telefonem a tabletem
 •         další dle potřeb klienta 

Publikaci Na kus řeči jsme vytvořili na základě vlastních zkušeností přímé práce s klienty. Obsahuje 50 cvičení, pomocí nichž si hravě procvičíte jazyk a slovní zásobu, paměť, pozornost či zrakové a prostorové schopnosti.

Prodáváme ji za 200 korun a koupit ji můžete u nás na adrese Renneská třída 45 v Brně nebo online.

Pokud máte nějaké otázky, napište nám email na oslogo@oslogo.cz nebo zavolejte na telefon 775 564 605

Děkujeme za krásné recenze!

“Nejlepší byla obrázková hádanka filmů. Bavily mě i slovní hry, práce s písmeny atd. Zábavná část se zvyky a tradicemi. Oceňuji různorodost úkolů.”

“Dá se pracovat různými způsoby se slovy (např. napsat slovo na každé slovo z abecedy atd.). Jste úžasní odborníci, máte fantazii!”

“Není tomu co vytknout. Dali jste si velkou práci, aby každý mohl být v něčem lepší, a to se mi líbí! Děkuji.”

“Velké množství úkolů může být zábavné i pro lidi, kteří nemají komunikační deficity. Cvičení jsou doplněna obrázky a texty, se kterými se pracuje, a proto jde vlastně o učení formou her. Oceňuji rozsah a různorodost publikace. Cvičení je opravdu mnoho a navíc mohou být inspirací pro další aktivity. Publikaci tedy může využít nejen samostatný klient nebo jeho doprovod. ale i odborník, který s klienty pracuje individuálně i skupinově.”

 

 

Reference služby

Obě pracovnice jsou příjemné, vstřícné, ochotné. Dokáží povzbudit, pochválit, motivovat. Pracují každým okamžikem, dokonce i v případě, že proškolovaný pracuje samostatně.

Příjemní a empatičtí zaměstnanci, kteří projevují lidské vcítění do situace klienta a aktivně se podílí na jeho zlepšení, kvality života a edukaci. Děkuji za poskytnuté služby.

Chválím, chválím, chválím vlídnost a trpělivost.

Byla jsem velmi spokojena, pracovnice velmi sympatická, ochotná a vstřícná, prostředí velmi klidné. Jsem ráda, že jsem si vybrala právě Vaše sdružení k absolvování počítačového kurzu. Budu-li v budoucnu potřebovat nějakou službu, s důvěrou se na Vás ráda obrátím. Díky.