Doplňkové služby

Hledáte volnočasové aktivity pro vaše děti? Chcete se potkávat s rodinami, které to mají podobně? Podívejte se na nabídku našich aktivit!

Hledáte marně kontakty na další odborníky, kteří by vám pomohli ve vaší situaci?

Informace o službě

Pro více informací rozklikněte menu

Tuto sekci právě chystáme...

Omlouváme se, takto sekce je zatím ve fázi vzniku a o jejím spuštění vás budeme informovat!

 

Sociální rehabilitace

Dospívajícím a dospělým s poruchami komunikace a hybnosti nabízíme odbornou pomoc prostřednictvím sociální služby sociální rehabilitace. 

Službu poskytujeme formou individuálních konzultací nebo skupinových aktivit. Ambulantně v naší organizaci nebo po individuální domluvě přímo u vás doma.

Pro koho je služba určená?

Dospívajícím od 16 let s poruchami komunikace a hybnosti, zejména osoby s vážnými poruchami plynulosti řeči, po vážných úrazech, cévních mozkových příhodách a osoby s poruchami autistického spektra. Klientem není pouze dospívající, ale celá jeho rodina. 

Žadatel o služby sociální rehabilitace musí mít bydliště v Jihomoravském kraji. 

Kolik tato služba stojí?

Veškeré základní služby v rámci sociální rehabilitace jsou poskytovány bezplatně.

Co mám dělat, když mám o službu zájem?

Kontaktujte nás na jednom z telefonních čísel: 775 564 605, 775 564 615 nebo napište na email: oslogo@oslogo.cz

Jak služba probíhá?

 • služba je plánována individuálně s ohledem na vaše potřeby
 • to, jak bude služba probíhat, záleží hlavně na vás, průběh plánujeme společně s vámi
 • aktivity služby probíhají převážně v našem sdružení a to individuálně s odborným pracovníkem, nebo ve skupině
 • poskytneme vám všechny důležité informace

Co nabízíme?

 • cílem je vás motivovat, podpořit a připravit na pracovní i osobní život tak, abyste v něm dokázali úspěšně fungovat
 • zaměřujeme se na rozvoj potřebných dovedností, komunikačních, sociálních i dalších, které vám pomohou v tomto zařazení a soběstačnému zvládání běžných denních aktivit
 • pomůžeme vám se začlenit do společnosti, zejména na pracovní trh, nebo pomůžeme s udržením si získaného zaměstnání prostřednictvím nácviku specifických dovedností
 • nabízíme tým odborníků (poradce, logoped, psycholog, sociální pracovník)

Nabízíme podporu zejména v těchto oblastech:

PODPORA V KOMUNIKACI S LIDMI

Komunikační kroužek

 • trénink komunikace, kterou můžete využít ve svém osobním i profesním životě
 • rozvoj komunikačních, sociálních dovednosti a dalších kognitivních funkcí

Trénink komunikačních dovedností

 • individuální trénink komunikace dle vašich aktuálních potřeb na základě individuální domluvy

Trénink paměti

 • rozvoj kognitivních funkcí jako je paměť, pozornost, řeč za účelem dosažení samostatnosti a soběstačnosti
 • individuální pro širokou věkovou skupinu

PODPORA PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Hledání a získání zaměstnání

 • společné určení vhodné pracovní pozice, její získání a udržení
 • posílení pracovních dovedností a schopností
 • vytvoření životopisu a motivačního dopisu
 • nacvičíme si pohovor
 • doprovodíme vás na pohovor
 • naučíme vás se vyznat v pracovněprávní problematice
 • pomůžeme také s hledáním praxe

Profesní diagnostika a poradenství 

 • pomůžeme vám lépe se poznat a zjistit, jaká profese či pracovní pozice nejlépe koresponduje s vašimi psychickými charakteristikami
 • budeme vám oporou při rozhodování o vašem dalším profesním či studijním směřování

NÁCVIKY 

 • společně si nacvičíme praktické dovedností potřebné pro samostatný život
 • jedná se o každodenní činnosti zejména péče o domácnost, sebeobsluha, vaření, nakupování, samostatné cestování
 • patří zde také:

Práce s počítačem

 • osvojení si základů práce s počítačem, nabízíme proškolení v práci s MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a používání internetu.

Finanční gramotnost

 • naučíme vás porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích
 • orientace ve finanční situaci (dluhy, nárok na dávky nebo příspěvky), sestavení finančního plánu

PODPORA PŘI JEDNÁNÍ 

 • doprovodíme vás na jednání, pohovory, úřady
 • naučíme vás jednat s úřady a institucemi
 • zprostředkujeme informace a různé služby
 • nabízíme také poradenství týkající se invalidního důchodu, příspěvku na péči, poradenství v oblasti svéprávnosti

Co je sociální rehabilitace?

Sociální rehabilitace je sociální služba poskytovaná dospívajícím, dospělým a seniorům se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 16 let. Služba je zaměřena na podporu samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se klient o sebe dokázal postarat a žít v běžné společnosti. 

Sociální rehabilitace je převážně poskytovaná formou individuálních konzultací ambulantně přímo u nás v organizaci. Dále nabízíme také skupinové aktivity a po individuální domluvě můžeme přijet přímo za vámi domů. Službu zajišťuje tým kvalifikovaných odborníků s individuálním přístupem, a to vždy bezplatně a diskrétně. 

Službu poskytuje nestátní nezisková organizace Občanské sdružení Logo z.s., která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 70, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy.

Pro koho je služba určena?

Lidem od 16 let s poruchami komunikace a hybnosti, zejména osoby s vážnými poruchami plynulosti řeči, po vážných úrazech, cévních mozkových příhodách a osoby s poruchami autistického spektra. U seniorů se jedná převážně o získanou poruchu řeči tzv. afázii, způsobenou především cévními mozkovými příhodami, neurodegenerativními onemocněními či v důsledku jiného organického postižení mozku. 

Žadatel o služby sociální rehabilitace musí mít bydliště v Jihomoravském kraji.

Pokud klient nesplňuje kritéria vymezení cílové skupiny, nabízíme základní sociální poradenství a doporučíme služby jiné organizace.

Co mám dělat, když mám o službu zájem?

Kontaktujte nás na jednom z telefonních čísel: 775 564 605, 775 564 615 nebo napište na email: oslogo@oslogo.cz.

V případě, že je kapacita služby volná, domluvíme si s vámi osobní schůzku. V případě, že je kapacita služby momentálně naplněna, budete zapsáni do pořadníku. Na začátku spolupráce se uzavírá smlouva o poskytování služeb sociální rehabilitace a sestavuje individuální plán služby.

Co je posláním služby?

Posláním sociální rehabilitace je směřování ke znovu začlenění osob s postižením či znevýhodněním do společnosti, zejména na trh práce a k udržení si získané pracovní pozice prostřednictvím zlepšování dovedností a znalostí. Jejím posláním je také posílení soběstačnosti klientů zejména prostřednictvím rozvoje jejich komunikačních dovedností pro adekvátní dorozumívání v rámci rodiny a sociálního prostředí.

Co je cílem služby?

 • zvýšení míry samostatnosti a soběstačnosti v sociálním začleňování
 • rozvoj vašich specifických schopností a dovedností posílením návyků a nácvikem běžných činností nezbytných pro samostatný život 
 • naučit se postarat sám o sebe a žít v běžné společnosti
 • umět komunikovat a navázat sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod.
 • naučit se smysluplně využívat svůj volný čas

Jak služba probíhá?

Sociální rehabilitace je převážně poskytovaná formou individuálních konzultací ambulantně přímo u nás v organizaci. Dále nabízíme také skupinové aktivity a po individuální domluvě můžeme přijet přímo za vámi domů. To, jak bude služba probíhat, záleží hlavně na vás. 

Každý klient  má přiděleného svého sociálního pracovníka. Při prvních setkáních si ujasníte svoje potřeby a cíle, kam má vzájemná spolupráce směřovat. Průběh služby plánujeme společně prostřednictvím individuálního plánu, ve kterém jsou popsány cíle, na nichž budete společně pracovat.

Co nabízíme?

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích (paměť, vnímání, představivost) schopností – komunikace v kolektivu, kognitivní trénink
 • podpora při vykonávání činností zaměřených na smysluplné využití volného času
 • podpora při návštěvě lékaře a při zajištění potřebných léků jako prevence zhoršení zdravotního stavu
 • u dospívajících od 16ti let nabízíme podporu při dokončení a rozšíření vzdělání, nalezení vhodné pracovní pozice
 • profesní diagnostika a poradenství
 • poskytujeme odborné informace (ohledně odborných metod, vhodných zdrojích informací, vzdělávacích akcích apod.)
 • půjčujeme bezplatně pomůcky a odbornou literaturu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti

 • doprovázení na jednání na úřadech či k lékaři
 • kolektivní komunikační kroužek a trénink paměti
 • podpora při seberealizaci (uspořádání výstavy, přednášky, vystoupení)
 • nácvik modelových společenských situací (například seznámení, komunikace)
 • nácvik jízdy hromadnou dopravou v Brně 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • nabídneme vám sociální poradenství
 • pomůžeme vám při vyřizování a komunikaci s institucemi ohledně státní sociální podpory, dávek sociální péči nebo příspěvku na péči

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a samostatnosti

 • podpora v oblasti zvládání mezilidských vztahů – komunikace s rodinou/přáteli
 • podpora v oblasti péče o sebe a zdravý životní styl
 • nácvik obsluhy moderní technologie – telefon, práce s PC
 • pomoc při předcházení krize (prevence zhoršení zdravotního stavu)
 • podpora při nácviku správného užívání léků nebo využívání preventivních opatření
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace (například orientace při pohybu ve městě – nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu)

Jakými zásadami se řídíme při poskytování služby sociální rehabilitace?

Zásada důstojnosti

 • respektujeme individualitu, službu přizpůsobujeme jejich potřebám. Průběh služby a její cíle plánujeme společně pomocí individuálního plánu klienta

Zásada ochrany soukromí uživatele

 • ctíme ochranu osobních údajů klientů ve všech oblastech

Zásada nezávislosti a spoluúčasti

 • službu poskytujeme takovým způsobem, abychom podporovali u klientů snahu nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládání životní situace, v níž se nacházejí

Aktivity na doma:

Procvičte si své mozkové buňky!

 

Reference služby

Obě pracovnice jsou příjemné, vstřícné, ochotné. Dokáží povzbudit, pochválit, motivovat. Pracují každým okamžikem, dokonce i v případě, že proškolovaný pracuje samostatně.

Příjemní a empatičtí zaměstnanci, kteří projevují lidské vcítění do situace klienta a aktivně se podílí na jeho zlepšení, kvality života a edukaci. Děkuji za poskytnuté služby.

Chválím, chválím, chválím vlídnost a trpělivost.

Byla jsem velmi spokojena, pracovnice velmi sympatická, ochotná a vstřícná, prostředí velmi klidné. Jsem ráda, že jsem si vybrala právě Vaše sdružení k absolvování počítačového kurzu. Budu-li v budoucnu potřebovat nějakou službu, s důvěrou se na Vás ráda obrátím. Díky.

Vše probíhá výborně s výbornými lidmi. Hlavně, ať už PES jde do boudy a můžeme se potkávat jako dříve.