Všeobecné obchodní podmínky

 1. Definice

„E-shop“ znamená internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Uživatele z internetové adresy (URL) https://www.oslogo.cz.

„Kupní smlouva“ znamená kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, na jejímž základě se Prodávající zavazuje odevzdat a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

„Kupující“ znamená jakákoli právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Obchodními podmínky znamená toto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele dostupné z internetové adresy (URL): https://www.oslogo.cz/obchodni-podminky/

„Prodávající“ znamená subjekt: Občanské sdružení Logo z.s., Vsetínská 527/20, 639 00 Brno, IČO: 26607468.

„Spotřebitel“ znamená člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

„Uživatel“ znamená uživatel sítě internet, který používá E-shop.

Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na adrese https://oslogo.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

Zbožím“ se rozumí zboží prodávané Prodávajícím v E-shopu.

 1. Základní ustanovení
  • Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.
  • Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, přičemž ujednání v Kupní smlouvě odchylná od Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
  • Způsoby nakládání s osobními údaji, jsou upraveny v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na https://oslogo.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.
  • Kontaktní údaje Prodávajícího jsou e-mail: oslogo@oslogo.cz a telefonní číslo +420 775 564 605 nebo +420 775 564 615.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  • Zboží zobrazené v E-shopu nepředstavuje nabídku k uzavření Kupní smlouvy. Veškeré údaje uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření smlouvy.
  • Za účelem objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na E-shopu, který obsahuje informace o druhu a množství objednávaného Zboží, způsobu úhrady kupní ceny Zboží, požadovaném způsobu doručení, a nákladech spojených s dodáním Zboží.
  • Objednávku potvrdí Kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Podmínkou platnosti objednávky Kupujícího je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, a dále v případě, že je předmětem Kupní smlouvy alkohol, také potvrzení Kupujícího, který je fyzickou osobou, že je starší osmnácti let.
  • Prodávající nejpozději do tří dní od obdržení Objednávky Kupujícímu potvrdí objednávku e-mailem, a to na adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením potvrzením objednávky Kupujícího na e-mail Kupujícího, jiný způsob uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu není možný. V případě, že nedojde k doručení potvrzení objednávky Kupujícímu v uvedené lhůtě, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu Kupující hradí sám.
 3. Cena zboží, platební a dodací podmínky
  • E-shop obsahuje katalog zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny nabízeného zboží.
  • Cena zboží je uvedena na E-shopu včetně DPH. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Kupujícímu.
  • Kupující je oprávněn vybrat si z následujících variant způsobů dodání Zboží:
   • zaslání zboží přes službu Zásilkovna s vyzvednutím na vybraném výdejním místě nebo zasláním na adresu vybranou kupujícím
   • zaslání zboží přes e-mail v případě online vstupenek
  • Způsob dodání si zvolí Kupující v E-shopu. Cena dodání zboží je Kupujícímu zobrazena v E-shopu.
  • Cenu zboží a náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 27-7656700247, vedený u Komerční banky (0100),
  • V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.
  • Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny Zboží.
  • Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží až zaplacením celé částky sjednané kupní ceny.
 4. Odpovědnost za vady
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Kupující má právo vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže Zboží Kupující užívat.
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  • Prodávající rovněž odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností je Zboží vhodné k účelu, k němuž se takové Zboží obvykle používá, Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Prodávající je povinen Zboží dodat s příslušenstvím, včetně obalu
  • Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  • Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.
  • Vadou Zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového Zboží bez vady, nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný (například oprava lahve vína), nebo ve srovnání s jiným způsobem odstranění vady nepřiměřeně nákladný.
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:
   • Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí řádně neodstranil,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
   • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
  • V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží Zboží, nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.
  • Při uplatnění reklamace je Kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.
  • Adresa pro vrácení Zboží z důvodu reklamace je: Občanské sdružení Logo z.s., Vsetínská 527/20, 639 00 Brno.
  • Při uplatnění reklamace Spotřebitelem Prodávající vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady a informovat o tom Spotřebitele ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se se Spotřebitelem na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je Spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Prodávající je rovněž povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5.  Odstoupení
  • Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
  • Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala Zboží. Postačí, pokud bude v této lhůtě odesláno oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.
  • Nelze odstoupit od Kupní smlouvy o:
   • o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   • koupi vína poté, co došlo k otevření lahve (případně jiného posledního obalu vína).
  • Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Spotřebitel na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Spotřebiteli bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.
  • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Adresa pro vrácení zboží je: Občanské sdružení Logo z.s., Vsetínská 527/20, 639 00 Brno
  • Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  • Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
  • Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
  • Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi Zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Přeprava a převzetí
  • Kupující je povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím poplatek náklady na opakované doručení Zboží. Při opakovaném nepřevzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím Zboží Kupující stvrzuje, že Zboží bylo dodáno v neporušeném obalu. Kupující nemá práva z vadného plnění ve vztahu ke zjevným vadám Zboží které mohl zjistit při převzetí.
 7. Závěrečná ustanovení
  • Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  • Kupující není bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího oprávněn započítat proti pohledávce Prodávajícího jakoukoli svou pohledávku.
  • V případě, že se Spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@vinosveda.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00,. internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním řádem. Veškeré spory z Kupní smlouvy budou řešeny českými soudy, přičemž místní příslušnost bude určena dle sídla Prodávajícího.
  • Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.
  • Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2023