Rodina s dětmi

Rodina s dětmi

Máte dítě s autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem nebo vaše dítě zatím nemluví a vy nevíte proč? 

Obraťte se na nás!

Informace o službě

Pro více informací rozklikněte menu

 

Raná péče

Pro rodiny s dětmi s poruchami komunikace a hybnosti nabízíme odbornou pomoc prostřednictvím sociální služby raná péče.

Službu poskytujeme formou pravidelných konzultací přímo v domácnostech rodin. Rodinám nabízíme i mnohé další aktivity jako jsou speciální týdenní pobyty, společná setkávání nebo vzdělávací akce.

Kvalitu našich služeb garantuje Asociace rané péče České republiky z.s.

Pro koho je služba určená?

Rodinám s dětmi od narození až do 7 let věku s poruchami komunikace a hybnosti, zejména dětem s poruchami autistického spektra, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, syndromovými vadami pojícími se s opožděním řečového vývoje a s ADHD. Klientem není pouze samotné dítě, ale celá jeho rodina.

Službu nabízíme rodinám s bydlištěm v Jihomoravském kraji, do domácností dojíždíme do vzdálenosti 50 km od sídla naší organizace.

Kolik tato služba stojí?

Veškeré základní služby v rámci rané péče jsou poskytovány bezplatně.

Co mám dělat, když mám o službu zájem?

Kontaktujte nás na jednom z telefonních čísel: 775 564 605, 775 564 615 nebo napište na email: oslogo@oslogo.cz.

Jak služba probíhá?

 • budeme jezdit na konzultace přímo k vám domů, uvidíme se každé tři týdny na hodinu a půl
 • to, jak bude služba probíhat, záleží hlavně na vás, průběh plánujeme společně s vámi
 • ukážeme vám, jak s dítětem pracovat a hrát si s ním, aby se rozvíjelo v tom, co mu činí potíže
 • objasníme vám vše kolem vzdělávání a pomůžeme se zařazením dítěte do školky či školy
 • poskytneme vám všechny důležité informace

Co nabízíme?

 • předkládáme možnosti, jak mohou vaše děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti
 • poradíme vám, jak přistupovat k dítěti a jeho výchově
 • ukážeme vám, jak si s dítětem hrát, a přitom podpořit jeho správný psychomotorický vývoj
 • podporujeme vás v posunutí hranic vnímání toho, co všechno mohou vaše děti zvládnout
 • seznámíme vás s možností podpory, na kterou máte jako rodič nárok, pomůžeme s výběrem vhodného školského zařízení či při vyhledávání a oslovení návazných služeb v regionu
 • pořádáme také speciální týdenní pobyty či setkávání rodin, kde můžete získat kontakty a zkušenosti od druhých a zažít nová dobrodružství
 • půjčujeme bezplatně pomůcky, hry a hračky
 • nabízíme tým odborníků (poradce rané péče, logoped, psycholog, sociální pracovník)

Co je raná péče?

Raná péče je sociální služba poskytovaná rodinám dětí se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku do 7 let. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Raná péče je převážně poskytovaná terénní formou, kdy dojíždíme do domácností rodin, ve výjimečných případech také ambulantně přímo v naší organizaci. Službu zajišťuje tým kvalifikovaných odborníků s individuálním přístupem k dítěti i jeho rodině, a to vždy bezplatně a diskrétně. 

Službu poskytuje nestátní nezisková organizace Občanské sdružení Logo z.s., která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 54, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy.

Pro koho je služba určena?

Rodinám s dětmi s poruchami komunikace a hybnosti od narození do 7 let věku dítěte, zejména dětem s poruchami autistického spektra, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, syndromovými vadami pojící se s opožděním řečového vývoje a s ADHD.

Služba je určena pro tyto rodiny s dětmi s bydlištěm v Jihomoravském kraji, v terénní formě službu zajišťujeme do vzdálenosti 50 km od sídla organizace (Vsetínská 20, 639 00 Brno) vzhledem k časovým možnostem pracovníků.

Pokud klient nesplňuje kritéria vymezení cílové skupiny, nabízíme rodině základní sociální poradenství a doporučíme služby jiné organizace.

Co mám dělat, když mám o službu zájem?

Kontaktujte nás na jednom z telefonních čísel: 775 564 605, 775 564 615 nebo napište na email: oslogo@oslogo.cz.

V případě, že je kapacita služby volná, domluvíme si s vámi osobní schůzku. V případě, že je kapacita služby momentálně naplněna, budete zapsáni do pořadníku. Rodině, která čeká na pořadníku, se zatím věnuje vedoucí služby prostřednictvím telefonického poradenství. To může rodina využít kdykoliv a opakovaně. 

Na začátku spolupráce v rodině se uzavírá smlouva o poskytování služeb rané péče a sestavuje individuální plán služby. 

Co je posláním služby?

Posláním rané péče je podpora komplexního rozvoje dětí s poruchami komunikace a hybnosti a pomoc jejich rodinám aktivně se na tomto rozvoji podílet. Chceme zajistit včasnou pomoc tak, aby se podařilo zvládnout nejkritičtější fáze vývoje dětí, a bylo možné rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v maximální míře.

Co je cílem služby?

 • podpořit celkový psychomotorický vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby
 • pomoci při vytváření stimulujícího rodinného prostředí
 • seznámit rodiče s dostupnými informacemi, jak pomoci dítěti k rozvoji jeho dovedností a schopností
 • pomoci rodičům se orientovat v systému podpory a sociálního zabezpečení
 • podpořit rodinu při adaptaci na novou situaci, aby co nejlépe v rodině fungovaly vzájemné vztahy s ohledem na potřeby všech jejích členů
 • pomoci rodině s přípravou pro vstup dítěte do předškolního a školního zařízení
 • posilovat aktivní zapojení rodiny do běžného života a její samostatné fungování

Jak služba probíhá?

 • raná péče probíhá formou pravidelných konzultacích přímo u vás doma, zpravidla jedenkrát za tři týdny na hodinu a půl
 • to, jak bude služba probíhat, záleží hlavně na vás
 • každá rodina má přiděleného svého poradce rané péče
 • při prvních setkáních si s poradcem ujasníte svoje potřeby a cíle, kam má vzájemná spolupráce směřovat
 • průběh služby plánujeme společně prostřednictvím individuálního plánu, ve kterém jsou popsány cíle, na nichž budete společně s poradcem pracovat

Kromě návštěv v rodině vám nabízíme i další aktivity, např. setkání rodin a odborné semináře, které naše organizace pořádá.

Co nabízíme?

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nabízíme odborné speciálně pedagogické poradenství probíhající formou pravidelných konzultací v domácím prostředí rodiny:
  • předkládáme možnosti, jak mohou vaše děti zlepšit své schopnosti a dovednosti
  • poradíme vám, jak přistupovat k dítěti a jeho výchově
  • ukážeme vám, jak si s dítětem hrát, a přitom podpořit jeho správný psychomotorický vývoj
  • podporujeme vás v posunutí hranic vnímání toho, co všechno mohou vaše děti zvládnout
 • poskytujeme odborné informace (ohledně odborných metod, vhodných zdrojích informací, vzdělávacích akcích apod.)
 • půjčujeme bezplatně pomůcky, odbornou literaturu, hry a hračky, a poradíme vám s jejich vhodných výběrem

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti

 • seznámíme vás s možností podpory, na kterou máte jako rodič nárok, pomůžeme s výběrem vhodného školského zařízení či při vyhledávání a oslovení návazných odborných služeb v regionu
 • objasníme vám vše kolem vzdělávání a pomůžeme se zařazením dítěte do školky či školy; pokud budete chtít a dané zařízení bude souhlasit, rádi se setkáme s učiteli a asistenty 
 • na základě vaší žádosti spolupracujeme i s dalšími odborníky a institucemi 
 • budeme vás podporovat při začleňování celé rodiny do běžných činností; pořádáme speciální týdenní pobyty či setkávání rodin, kde můžete získat kontakty a zkušenosti od druhých a zažít nová dobrodružství
 • budeme vám oporou v náročné životní situaci spojené s onemocněním dítěte, nabízíme tým odborníků a jejich poradenství (poradce rané péče, logoped, psycholog, sociální pracovník)

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • nabídneme vám sociální poradenství, pomůžeme vám při vyřizování a komunikaci s institucemi ohledně státní sociální podpory, dávek sociální péči nebo příspěvku na péči

Jakými zásadami se řídíme při poskytování služby raná péče?

Zásada důstojnosti

 • respektujeme individualitu dítěte a jeho rodiny, službu přizpůsobujeme jejich potřebám. Průběh služby a její cíle plánujeme společně s rodinou pomocí individuálního plánu klienta.

Zásada ochrany soukromí uživatele

 • ctíme ochranu osobních údajů klientů ve všech oblastech.

Zásada nezávislosti a spoluúčasti

 • službu poskytujeme takovým způsobem, abychom podporovali u klientů snahu nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládání životní situace, v níž se nacházejí. Rodiče dítěte se zapojují do plánování a hodnocení programu sociální služby raná péče.

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služby

 • při poskytování služby spolupracují na zlepšení situace rodiny všechny zainteresované strany (kromě samotných klientů a pracovníků rané péče také i např. předškolní zařízení, školská poradenská pracoviště, psychologové, psychiatři, sociální poradny, úřady atd.)

Zásada přirozenosti prostředí

 • převážnou část služby poskytujeme v přirozeném prostředí dítěte, přímo v domácnosti rodiny, která představuje nejlepší místo pro jeho vývoj.

 

 

Inspiruj se s Logem

V rámci projektu Inspiruj se s Logem vám nabízíme sérii inspirativních videí pro tvorbu pomůcek pro procvičování jemné motoriky u předškolních dětí a následnou práci s nimi. Videa vznikla za finanční podpory Jihomoravského kraje. 

Sledujte také náš youtube kanál.

Týden rané péče 2022

Jsme velmi rádi, že jsme se i letos stali součástí osvětové kampaně Týden rané péče, jejímž organizátorem je Společnost pro ranou péči 🙂 Letos probíhala od 7️⃣. do 1️⃣3️⃣. listopadu a zapojilo se do ní přes třicet poskytovatelů služby rané péče z celé České republiky. Cílem je nejen zvýšit povědomí široké veřejnosti o rané péči, ale také posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a angažovat odborníky, kteří jsou s rodinami s dětmi s postižením v kontaktu, aby informaci o rané péči předali rodinám včas. My jsme si pro vás připravili přednášku s psycholožkou Zuzanou Masopustovou, Ph.D. a tipy na činnostmi s dětmi. 

Sledujte také náš youtube kanál.

Zpráva z posledního pobytu zde.

Reference služby

Děkujeme za skvělou péči a velmi prospěšné rady a pomoc při zajišťování potřeb mého syna. Jste skvělí a děláte úžasnou práci J.

Velice doporučuji, bylo to pro našeho syna velkým přínosem.

Bezva spolupráce, moc spokojeni. Hlavně je to vidět na dětech. Bude nám smutno.

Děkujeme za možnost využívat službu rané péče!! Syn právě díky této službě udělal obrovské pokroky.